دوست دارم...

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:18 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

طلب عشق...

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:29 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

دوست دارم...

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:28 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

قانون طبیعت...

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:27 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

قبر...

 

قلبم...

مثل قبرم...

جای یه نفره...

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:26 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

جای تو...

 

هرکس هرجا که میخواهد بایستد...

به کسی اجازه اینکه جای تو در قلبم بنشیند نخواهم داد

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:22 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

جهنم

 

بدون تو جهانم....

                      یک الف کم دارد

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:15 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

دلم شکست...

وقتی گلدون خونمون شکست مامانم گفت اخی چه قشنگ بود.

بابام گفت حیف شد.

اما....

وقتی قلب من شکست هیچکس سراشم نگرفت

یعنی ارزش یه گلدون بیشتر از قلب من بود؟

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:11 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

صبر

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:3 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]

غم

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:2 ] [ کوچولوی عاشق ]
[ ]